SINONIMI

babarˇn ciacolˇn            
bacÓn confusiˇn casýn          
bÓga pÓnza bˇta trýpa bigolÓra      
bagÓjo atrŔzo argÓgno          
bagnÓ brˇnbo m˛jo          
bagolýna bastˇn            
bai˛co c¨co mˇna senpi˛to mamal¨co ebetˇn gn˛co sýnpio
bÓito barÓca casˇna Casýn confusiˇn      
bÓla busýa cÓna bal˛ta bar˛colo Inbriagad¨ra sýmia s-ciˇrda
balÓnza balanzˇn bassac¨na          
balanzˇn balÓnza  bassac¨na          
balÓre pindolÓre sbingolÓre          
balÚngo mÓto s-centrÓ           
balÚta balýn            
balýn balÚta            
balonÓro busiÓro            
bal˛ta bÓla bar˛colo          
bÓlzo ligÓzo cordýn          
bandˇn bidon            
bandon gamŔla sÚcia bussol˛to        
barÓca bÓito casˇna          
bÓrba xýo            
barbÚta barbizu˛lo            
barbizu˛lo barbÚta SbŔssola          
barchÚssa p˛rtego tiraz˛ bÓrco        
bardÓgola sotogˇla            
barÚta sŔerla s-ciafˇn caciana bareto      
bar˛colo bla bal˛ta          
barˇn catývo ruspiˇso          
bar¨ca z¨ca tŔsta biric˛cola        
barufÓre bravÓre            
bar¨tole mona ebetˇn cojˇn        
bÓso ciuci˛to            
bassac¨na balÓnza balanzˇn          
baston bagolina angon palo        
bastonÓ angonÓ            
bastonad¨ra cresemÓda rÓta de b˛te          
batÓre ˇnzare  pestÓre petenÓre SbÓtare  sbataciÓre     
batarýa trÓpole tÓtare           
bÓtola ciÓcola            
bat¨ sbat¨ PetenÓ  ˇnto        
bat¨a pestÓda  solfarÓda ˇnta petenÓda      
ba¨co c¨co mˇna gn˛Óco senpi˛to ebetˇn mamal¨co bai˛co
bauc˛to fugazˇn totol˛to          
bÓva ventesŔlo bavesŔla Fýlo         
bavesŔla bÓva ventesŔlo          
beca¨ra antrýga bŔca          
bŔco t˛co            
becolÓre smagnuzÓre            
bÚna zÚsto zÚsta          
bianchýzo pÓlido ciÓro sbasýo        
biastÚma p˛rco scresÚnda rasýa        
biÓva fÚn            
biciŔre g˛to            
bidˇn bandˇn fregad¨ra ciavÓda fichetˇn      
     

Passa a...    A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V X Z